Roland White Presents His Poussin - Whites, Episode 1 - BBC Two